ENS TROBARÀS A

CGT – Entitats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona –Planta 7 Edifici E, C/60 núm.19, Sector A Zona Franca, 08040 Barcelona Tel. 93 223 51 51 Ext. 2809 cgt@amb.cat

vale más una frase que mil palabras...

L'acceptació de l'opressió per part de l'oprimit acaba per ser complicitat (Víctor Hugo)

Només canviarà alguna cosa quan actuïn els mateixos oprimits (Ulrike Meinhoff)

dijous, 4 de febrer del 2016

INFORMACIONS DIVERSESHauríem volgut que aquesta entrada al bloc no fos tan extensa, però se’ns ha fet impossible perquè conté molts temes que considerem del vostre interès:


-       Retribucions:

Ja fa temps que molts ens manifesteu que no hi ha qui entengui les nòmines i us hem anat dient, després de les comprovacions adients, que podien ser enrevessades i de difícil enteniment però que eren correctes. Aquest mes de gener haureu vist un nou canvi en les vostres nòmines que, segurament, encara us les han fet menys entenedores.
En un principi sembla que s’han deixat d’aplicar les reduccions pel RD 8/2010 i que han baixat els valors base dels conceptes que donen lloc al meritat. Bé, no s’han deixat d’aplicar les reduccions, sinó que directament s’han aplicat en els valors base i després s’ha afegit l’1 % de l’augment d’aquest any; degut a això els valors base que veiem són inferiors als de nòmines anteriors.
Us suggerim una petita comprovació per entendre-ho i veure si és correcte (si més no, en el referent a l’antiguitat): agafeu el valor base de l’antiguitat de l’any passat (a no ser que hagueu augmentat algun trienni), resteu-li el concepte negatiu corresponent del RD (antiguitat RD 8/2010) i sumeu-li un 1 %; el resultat haurà de ser el concepte base d’antiguitat del gener.
A la CGT hem fet les comprovacions del global de la nòmina en uns pocs casos de categories, nivells i antiguitats diferents i ho hem trobat correcte. Malgrat tot, pensem que si teniu dubtes al respecte de les vostres nòmines, ha de ser la Secció de Nòmines o el Departament de RRHH qui us les resolgui. Allà també us explicaran el canvi que segurament teniu en el percentatge d’IRPF, força complex  i llarg d’explicar i que eventualment afecta al net de la vostra nòmina.

Per altra banda, a mitjans de gener la majoria vam tenir dos ingressos: un corresponent a fons social i l’altre a la recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012.
La paga del fons social no la va tenir tothom ni en la mateixa quantitat, ja que només és la part corresponent a fills menors a càrrec. Us volem recordar que, davant de les retallades i per tal que no perdéssim els diners fixos corresponents per treballador, aquests es van repartir entre les 12 mensualitats ordinàries; el mateix que es va fer amb alguns conceptes que van deixar de cobrar-se en les pagues extraordinàries, per si de nou ens retallaven alguna d’aquestes.
Pel que fa a la recuperació de la paga extraordinària del 2012, us tornem a recordar que ja l’hem recuperada totalment i que ja no tenim cap paga avançada que retornar; és a dir, tant al juny com al desembre podrem cobrar la paga que ens pertoca.


-       Permisos administratius i vacances

Com bé sabeu per anteriors comunicats, degut al RDL 10/2015 i després de negociar amb la Direcció de l’AMB, vam recuperar un “moscós” (dia de permís per assumptes particulars) i els “canosos” (dies addicionals segons els triennis a l’administració) que corresponien a l’article 48.2 de l’EBEP i que ens van treure amb les retallades. Així mateix vam aconseguir l’aplicació a partir de gener del 2016 del dies addicionals de vacances per antiguitat a la Casa (un dia més a partir del 15è any, un altre més a partir del 20è, un més a partir del 25è i un més a partir del 30è any a la Casa). Tots aquest dies, excepte els addicionals de vacances, els podeu veure recollits en els vostres saldos particulars a l’apartat corresponent a la Intranet; des de CGT hem sol·licitat per nota registrada l’1 de febrer que també hi figurin. Des de RRHH ens han assegurat que en breu es reflectiran en els còmputs personals.

Per altra banda, en la mateixa nota hem demanat que ens donin resposta a la petició de la part social a la darrera reunió de la Comissió Negociadora (aviat farà dos mesos) en el sentit de tenir un permís administratiu més degut a que una de les festes locals de Barcelona per al 2016, el 24 de setembre, cau en dissabte i un altre permís degut a què el 31 de desembre (dia que hem gaudit els darrers anys conforme a l’acord intern de permisos administratius) també és dissabte aquest any.


-       Llistat de greuges presentat a la Presidència

Des d’aquí volem agrair el nou tarannà de la Presidència de l’ÀMB, res a veure amb el que ens havíem trobat en el passat, tant quan eren uns com quan eren uns altres. Dins d’aquest nou marc, la Secció de la CGT a les Entitats metropolitanes vam entregar un llistat de greuges a petició del Gabinet de Presidència. En aquest llistat quedaven reflectits, entre d’altres, temes com la literalitat en la interpretació i aplicació dels decrets del PP (RDL 20/2012), els canvis unilaterals de les condicions de treball pactades (temps per visites mèdiques, no presència de la representació del personal als tribunals qualificadors de selecció de personal ...), la precarietat “contractual” de gran part del personal, la inexistència d’una carrera professional (gairebé substituïda per un clientelisme generalitzat), el gran volum de serveis externalitzats, la no-equiparació de grup i nivell segons la feina (doble, si més no, escala salarial), la manca d’informació a les representants de personal adduint la Llei de Protecció de Dades, com per exemple per saber qui té dret i qui se n’aprofita a l’hora d’agafar l’autobús d’empresa -esperem que això ho pugui resoldre l’Oficina de Transparència-. Tampoc ens vam oblidar de la discriminació per raó de gènere (dones cobrant menys que homes en el mateix lloc de feina), dels esmorzars diaris d’algun alt càrrec a compte dels pressupostos de l’AMB i d’altres privilegis, dels nomenaments de Caps de Servei interins (sense passar oposicions), de la no-negociació per part de la Casa (exclusivament imposició), del cobrament per part de les Federacions Sindicals d’Administració Pública de certs sindicats amb presència a la Casa dels pressupostos metropolitans des de fa bastants anys ...
Capítol a banda va ser el nepotisme imperant que patim; ara mateix volen crear complements fora de graella per incrementar remuneracions a persones amb el nivell 30, màxim a l’administració. Per cert, ja en tenim sis “companys” amb aquest nivell, un d’ells un rescatat ex-director de Serveis que tenia reserva de plaça amb nivell 27.


-       Denúncia a Inspecció de Treball

A mitjans de l’any passat vam presentar una denuncia a Inspecció de Treball perquè algunes persones no contractades (autònomes o d’altres empreses) estaven fent una feina estructural de l’ÀMB amb taula, telèfon, ordinador, correu, ict i tot l’equiparable a treballadores laborals o funcionàries de la casa. Al gener la inspectora ens va fer un parell de visites i ho va comprovar in situ. Va demanar tota la documentació adient i estem a l’espera de la seva resolució, que intuïm que no serà favorable a la casa. Sabem que hi ha més casos com aquest i reclamem la vostra col·laboració si els coneixeu per tal d’evitar que es precaritzin el que han de ser contractacions directes i finalment llocs de treball.


-       Concurs públic per a la provisió del lloc de treball de coordinador de Relacions Laborals i Recursos Humans

Després d’uns quants anys de gaudir de la presència del nostre estimat cap de RRHH, se’ns jubila d’aquí un parell de mesos. Per tal de substituir-lo s’ha fet un concurs públic que sembla ser ha guanyat Eva Comellas Batet, cap de RRHH de la Diputació de Barcelona i a qui a partir del dia 15 de febrer ja tindrem per aquí.

En temps i forma adient, el 18 de desembre la CGT va presentar al Gerent un recurs de reposició a aquesta convocatòria degut al què per a nosaltres és una incorrecta composició de la Comissió de Valoració de l’esmentat concurs públic. Les raons eren que:

-       La Comissió no complia l’article 60.1 del vigent RDL 5/2015 de 30 d’octubre degut a què no tendia a la paritat entre dona i home, ja que tots els membres eren homes.
-       Tampoc complia l’article 60.2 del mateix RDL, que diu que el personal de designació política no pot formar part del òrgans de selecció, ja que hi era el Director de Serveis Generals, designat en el seu moment sense procediments que garantissin publicitat i concurrència i nomenat pel Ple Extraordinari del Consell Metropolità, de caràcter absolutament polític, de data 30 de juliol de 2015 .
-       Per últim, com és comprovable al punt 6 de les Bases de la convocatòria, no es respectava ni l’article 18.3 del vigent Acord de Condicions de Treball de l’AMB ni l’article 19.3 del vigent Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l’AMB, ja que no es convocava a cap membre de l’òrgan de representació del personal, segons decisió unilateral de la direcció presa fa un parell d’anys en el referent a les comissions de valoració.

Creiem que és un tema que ens afecta a tota la plantilla de manera important, ja que tot i que les directrius en política de recursos humans es decideixen “més amunt”, en el dia a dia la gestió la decideix una persona i una de les seves funcions específiques és “actuar com interlocutor amb els representants del personal amb la finalitat de mantenir unes relacions laborals idònies i de negociació en les matèries de negociació”.
Doncs bé, la Direcció institucional no ha canviat de política respecte als vostres representants, malgrat el canvi de color polític de la Presidència, ja que no va comptar amb la Junta de Personal per al procés selectiu ni va complir la legalitat, menystenint aquells que vetllen pels drets col·lectius del personal. Avui mateix hem rebut resposta al nostre recurs desestimant-lo; en conseqüència, posarem l’assumpte en mans dels serveis jurídics de la CGT.

Us continuarem informant.

Salut!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada