ENS TROBARÀS A

CGT – Entitats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona –Planta 7 Edifici E, C/60 núm.19, Sector A Zona Franca, 08040 Barcelona Tel. 93 223 51 51 Ext. 2809 cgt@amb.cat

vale más una frase que mil palabras...

L'acceptació de l'opressió per part de l'oprimit acaba per ser complicitat (Víctor Hugo)

Només canviarà alguna cosa quan actuïn els mateixos oprimits (Ulrike Meinhoff)

dilluns, 1 d’agost del 2011

Carta al President sobre privilegis no tributats de la cúpula directiva

En data 29 de juliol hem registrat (Entrada núm.222) el següent escrit:Xavier Trias i Vidal de Llobatera. President de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Còpia: Grups Polítics Metropolitans


Barcelona, 29 de juliol de 2011

Senyor President,

Assabentats de les seves noves responsabilitats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (À.M.B.) us volem fer avinent un assumpte de caire laboral i alhora fiscal.

L’À.M.B. era fins ara un conjunt d’Entitats Públiques amb una sèrie de serveis compartits i una seu conjunta amb espais comuns com és l’aparcament. En aquest alguns directius institucionals tenen assignades de forma individualitzada diferents places d’aparcament numerades i d’utilització exclusiva. Aquesta utilització no ve donada pel desenvolupament del lloc de treball, havent-hi directius que venen en transport públic o autocar d’empresa i havent-hi un parc mòbil a la seva disposició en cas de necessitat de desplaçament. Es fan servir aquestes places per un fi personal i no laboral havent-se donant el cas de vehicles personals deixats caps de setmana o períodes vacacionals.

La resta de personal disposa de places no numerades, genèriques i d’ús exclusiu en horari laboral, no tractant-se doncs d’un dret universal als treballadors de l’Àrea. La Junta de Personal no ha participat mai en cap reunió amb relació amb aquest tema. Els responsables institucionals han considerat fins ara que era una prerrogativa de la cúpula directiva i no una matèria laboral a informar als representants del personal.
Entenem en conseqüència que suposa una renda per a determinats directius i que procediria qualificar dita utilització com a retribució en espècie amb la consegüent obligació (RD439/07) de practicar els corresponents ingressos a compte, tributació que d’acord amb la informació que disposem mai s’ha dut a terme.

Entenem que en un moment com aquest d’indignació social i de contenció del dèficit pressupostari de l’administració pública, a fi d’augmentar els ingressos d’aquesta, cal filar prim a l’hora de liquidar retencions a la Hisenda Pública.
És per això que posem aquests fets en el seu coneixement i de la resta de grups polítics metropolitans a fi i efecte siguin corregits de forma immediata.
Entenem que la constitució de la nova À.M.B. representa una oportunitat de establir noves dinàmiques de correcta gestió pública. Alhora creiem possible aprofitar el moment per possibilitar el diàleg en les relacions laborals sense haver d’acudir a instàncies externes.
Atentament,

SECCIÓ SINDICAL CGT-ENTITATS METROPOLITANESCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada